home

Home »  home

ViaVista-management bv

gebiedsontwikkeling vastgoed stedenbouw
architectuur sociaal domein

I N T R O D U C T I E

Welkom bij ViaVista-management

 
bby
ViaVista-management is een adviesbureau voor proces- en projectmanagement. Het is in 2001 opgericht door Bart Bodzinga en beschikt over meer dan 30 jaar ervaring als ruimtelijk adviseur bij gemeenten, projectontwikkelaars en ontwerpbureaus. De kwaliteiten van het projectmanagement liggen in het versterken van een multi-disciplinair team en het organiseren van de toegevoegde waarde vanuit de kerndisciplines. Communiceren, luisteren en terugkoppelen zijn hierbij de uitgangspunten voor een transparante procesaanpak. De projectmanager denkt mee, is creatief en bereid om samen te werken op basis van wederzijds vertrouwen. Door het toepassen van een transparante en resultaatgerichte werkwijze zijn er kansen voor het realiseren van de doelstellingen van de opdrachtgever. De portfolio geeft een beeld van de gerealiseerde projecten, variërend van herstructurering van binnensteden tot aanleg van nieuwe woonwijken. De innovatieve, duurzame projecten zijn een verbeelding van de toekomstvisie en de beoogde plankwaliteit.

 

G E B I E D S
O N T W I K K E L I N G

Bij een integrale gebiedsontwikkeling worden in één plan alle functies met elkaar in samenhang ontwikkeld. Succesvolle gebiedsontwikkelingen ontstaan vanuit een goede samenwerking tussen markt en overheid. De veelheid aan spelers op de markt en de regelgeving van de overheid vragen om een soepele aanpak en een goede samenwerking tussen de partijen. Krimp en leegstand kunnen worden opgelost door de maatschappelijke en financiële gevolgen inzichtelijk te maken.

O P D R A C H T G E V E R

Voor beleggers en zorgbestuurders zijn er kansen om bestaande objecten te herontwikkelen of het rendement te verbeteren. Zijn er eigenaren en/of gebruikers met locaties voor initiatieven voor een nieuwe huisvesting?
 
ViaVista-management kan u begeleiden bij het in beeld brengen van uw wensen. Na toetsing aan de lokale randvoorwaarden kan het wensbeeld worden gevisualiseerd in een integrale ontwikkelingsvisie. Het inzichtelijk maken van de financiële haalbaarheid is mede bepalend voor het starten van een rendabele (her)ontwikkeling.
 
Door gebruik te maken van procesmanagement worden bestuurlijke processen op een heldere wijze inzichtelijk gemaakt om vertragingen te voorkomen. Vanuit de opgebouwde expertise van het publieke en het private domein worden de belangen namens de opdrachtgever op een efficiënte wijze behartigd.

 

I N T E R I M
M A N A G E M E N T

Het aantrekken van een interim-projectmanager kan ontstaan vanuit de vraag naar een tijdelijke vervanging van een manager vanwege opvolging of afwezigheid. Bij veranderingen of reorganisaties kan een interim-projectmanager de noodzakelijke koerswijzigingen op korte termijn vooraf toetsen en vervolgens inpassen. Als projectmanager is er ervaring opgedaan zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Bij beide organisaties is er in teamverband gewerkt aan grote complexe projecten op het niveau van theorie, ontwerp, exploitatie en uitvoering. Op basis van gedelegeerd opdrachtgeverschap zijn de ontwerpprocessen planmatig aangestuurd voor maatschappelijke draagvlakverbreding en politiek-bestuurlijke besluitvorming. Voor het organiseren van plankwaliteit kan ik gebruik maken van de expertise vanuit de architectuur, stedenbouw, landschap, het toepassen van managementtechnieken, het opstellen van exploitaties, juridische convenanten en websites voor communicatiedoeleinden.

 

A R C H I T E C T U U R

Architectuur is het vormgeven van ruimte en het beheersbaar maken van de gevoelswaarde. Ruimtelijke effecten in de architectuur worden bepaald door de verhouding tussen de beeldbepalende elementen.
v1

 

S T E D E N B O U W

De architectuur en de stedenbouw hebben verschillende schaalniveaus, wanneer deze in een goede relatie tot elkaar staan, ontstaat er een samenhangend geheel. Ruimtelijke ontwerpen worden op deze wijze bepaald door maatverhoudingen op basis van harmonie en proportiesystemen.
P13

 

L A N D S C H A P

Een landschapsvisie is een verbeelding van de identiteit van de stad in het landschap of van een verstedelijking van het landschap. Beide met een karakteristieke mix van functies en cultuur, kwaliteit van het landschap als buitenruimte en de openbare ruimte in het stedelijk gebied.
Bn1a

 

S T R U C T U U R V I S I E

Een structuurvisie is een beleidsinstrument, waarin de ruimtelijke samenhang tussen het sectorale beleid en de ontwikkelingsprojecten wordt vastgelegd. Het is een richtinggevende visie van een toekomstperspektief met scenariomodellen. Het wordt ingezet als sturingsinstrument voor een sterke economie en een woonomgeving met een optimale leefbaarheid. De referentiebeelden worden gebruikt als het communicatiemiddel voor het stimuleren van de samenwerking tussen de markt en overheid. Een stedelijke structuurvisie heeft een goede samenhang tussen de stadsdelen, herkenbare stadsgrenzen, de ecologie en de recreatie met het omliggende landschap. Voor de stedelijkheid is de dichtheid niet alleen maatgevend, maar ook de diversiteit, complexiteit, drukte en beslotenheid.
sg1

 

E X P L O I T A T I E

De toekomstwaarde van projectontwikkeling zal zich richten op creativiteit in het conceptueel, commercieel, financieel en juridisch kader. In plaats van het vastgoed is het concept belangrijk, naast de woning is de leefomgeving en bijbehorende leefstijl het centrale thema geworden. Het gaat niet om de winkel, maar om de kwaliteit van de winkelomgeving. Het concept is een succes, wanneer de gebruiker tevreden is. Door de marktwerking van de hoogst biedende is de woning een beleggingsobject in plaats van een sociaal, maatschappelijke eenheid van een woonbuurt.

 

S A M E N L E V I N G

De leefbaarheid wordt mede bepaald door het toepassen van variatie in woningaanbod, bevolkingsopbouw en bedrijven. De realisering van de gebiedsontwikkeling is afhankelijk van de strategiekeuze en het politieke draagvlak. Uitvoering vindt plaats wanneer er geen conflicterende uitgangspunten zijn, het nader onderzoek is uitgewerkt en de financiële risico’s zijn geminimaliseerd. Goede projectontwikkelaars die de voorkeuren van de consumenten kunnen vertalen in producten die door marktpartijen gerealiseerd worden. Risicodragende investeerders met ervaring in complexe planologische processen en projectomgevingen.

 

P R O J E C T
M A N A G E M E N T

Naast de ontwerpervaring in architectuur en stedenbouw ben ik al vele jaren actief als projectmanager gebiedsontwikkeling. Vanuit deze werkervaring kan ik mij snel verplaatsen in maatschappelijke en stedelijke vernieuwingen. Veel kennis en inzicht is opgedaan in het begeleiden van complexe ontwikkelingsprojecten. Gebiedsvisies worden op creatieve wijze voorzien van een transparante- en betaalbare aanpak. Deze visie en ambities worden integraal afgestemd op de vakinhoudelijke disciplines. Naast het inpassen van bestuurlijke wensen en bewonersparticipaties worden de adviezen voorzien van een strategische planning en een onderbouwde risicoanalyse. Er is sprake van waardeontwikkeling wanneer een gebied in samenhang ontwikkelt wordt. De projecten worden afgestemd op de kwaliteit van de omgeving, maar functioneren gezamenlijk als een integraal woon- en leefmilieu.

 

W O N I N G M A R K T
A N A L Y S E

Woningmarktanalyse geeft inzage in de woonbehoefte van mensen en hoe men in de toekomst wil wonen.
 
De voorkeuren voor de leefomgeving, het voorzieningenniveau en de behoefte aan zorg, service en dienstverlening worden nader onderzocht met de volgende onderzoeksmethoden:
 
> Deskresearch: Gebruik maken van bestaand bronmateriaal zoals bevolkings- en woningbehoefteprognoses, de huidige bevolking en woningvoorraad, migratiebewegingen en gerealiseerde nieuwbouw. Dit geeft inzage in de woningmarktsituatie en het in beeld brengen van de toekomstige woningbehoefte.
> Kwantitatief: Voor inzage in de woonvoorkeuren van woonconsumenten worden enquêtes afgenomen. Met de uitkomsten van de enquête wordt de woontevredenheid en de woonwensen van de toekomstige bewoners vastgelegd.
> Kwalitatief: Met behulp van workshops of panels met bewoners en/of bestuurders kunnen de deelnemers de uitkomsten van het kwantitatief onderzoek nader bekijken en discussiëren over de uitkomsten.
> Locatie: Een SWOT-analyse van de locatie opstellen voor het bepalen van de concurrentie van andere plannen.
> Woningontwerp: Naar aanleiding van de marktanalyse worden doelgroepen en consumentenprofielen opgesteld. Deze werkwijze geeft inzage in het programma en de omgevingskenmerken van de woning en het toetsen van de woningconcepten en –plattegronden.

A N A L Y S E

Voor ViaVista is het ontwerpen aan de ruimtelijke ontwikkelingen gebaseerd op de samenhang van proces, strategie en visie. Indien er een cyclisch proces wordt toegepast dan zal er voor elke vervolgfase een terugkoppeling plaatsvinden met voldoende draagvlakverbreding. Veel gebiedsontwikkelingen zullen naast de historische identiteit ook nieuwe functies benoemen, waardoor de leefbaarheid zal toenemen.

 

S Y M B I O S E

De keuze voor een passend model, waarmee het gebied tot ontwikkeling wordt gebracht, is essentieel voor de wijze van samenwerking. De volgende strategieën en instrumenten zijn beschikbaar: een publieke ontwikkeling, een PPS in een GEM, middels concessies of Tax Increment Financing; een publiek‐publieke samenwerking van een gemeente samen met het Rijk of de provincie; een eigendomsgerelateerde ontwikkeling met een privaat model met eigenaren. Bepaal zorgvuldig welke strategie voor het project het meest effectief is, vervolgens ontstaat er een flexibele samenwerkingsvorm met uiteindelijk het beoogde resultaat.
 
De allround projectmanager gebiedsontwikkeling die bijna alles zelf kan, met veel gebiedskennis, gevoel heeft voor de markt en creatief is met ruimtelijke opgaven en functies. Het beschikken over passie en liefde voor het vak, ruimtelijk inzicht, creativiteit en marketing is essentieel voor het functioneren van de projectmanager gebiedsontwikkeling.

volgende pagina
visie/planprocesvk2