SociaalDomein

AANBEVELING

Dino Bodzinga, gedragswetenschapper ASW
inzetbaar in het onderwijs en sociaal domein
db007zw

Master
Arbeid, Zorg en Welzijn:
Beleid en Interventie

Dino is beschikbaar voor een functie als junior beleidsmedewerker in het sociale domein. In september 2014 afgestudeerd in de Master Arbeid, Zorg en Welzijn Beleid en Interventie van de Universiteit Utrecht. Deze Master bestudeert sociale vraagstukken vanuit een interdisciplinair perspectief. Sociologische, psychologische, antropologische en historische benaderingen worden in combinaties toegepast. Er is praktijk- en beleidgericht onderzoek gedaan naar sociale vraagstukken op het terrein van arbeid, sociale zekerheid, welzijn en (gezondheids)zorg.
uu1

Afstudeeronderzoek
transitie van de jeugdzorg

In het afstudeeronderzoek is middels een procesevaluatie ervaring opgedaan gedaan met een pilot die inspeelt op de transitie van de jeugdzorg. De pilot is in opdracht van de Gemeente door Bureau Jeugdzorg vormgegeven en geëvalueerd. In de pilot wordt de zorg ingebed in het onderwijs en is onderzocht of de pilot leidt tot snellere en effectievere hulpverlening in het onderwijs. Om informatie te verzamelen zijn de betrokkenen geïnterviewd. Voor dit onderzoek is gedurende 6 maanden stage gelopen bij Bureau Jeugdzorg. Daarnaast beschikt Dino over een gecertificeerde 2e graads onderwijsbevoegdheid als vakdocent maatschappijleer. Hiervoor is stage gelopen op het Anna Van Rijn College te Nieuwegein. Hier is ruim een jaar ervaring opgedaan in het lesgeven van het vak maatschappijleer aan 3e klassers uit het LWOO/Basis/Kader/GT.

Ambitie
werken met jongeren

Dino’s ambitie is om voor of met jongeren te werken. Hij wil iets voor jongeren betekenen. Door zijn stageperiode is hij gemotiveerd om zijn kennis toe te passen in de praktijk. Hij zou graag willen werken als beleidsmedewerker in het sociale domein, omdat zijn interesse ligt bij het ontwikkelen van beleid. Hij ziet het als een uitdaging om beleid te ontwikkelen, zodat de belangen van alle betrokkenen zoveel mogelijk worden bevredigd. Tenslotte is hij erg leergierig en een doorzetter.

Visie
transitie van de jeugdzorg

Hij heeft ervaring in het uitvoeren, implementeren en evalueren van beleid in het sociale veld. Vervolgens heeft hij door zijn afstudeeronderzoek inzicht gekregen in de transitie van de jeugdzorg. Hij heeft hierdoor een beeld gekregen van de transitie vanuit het perspectief van jeugdzorg, het onderwijs en de gemeente. Vanuit zijn visie en ervaring moet de gemeente en de zorginstellingen de behoeften van de jongeren opnieuw als uitgangspunt nemen. Om dit te realiseren moet het beleid vormgegeven worden vanuit het perspectief van de jeugdhulpverlener. De jeugdhulpverlener moet investeren in een vertrouwensrelatie met de jongeren en komt op deze manier direct in contact met de jongere en is op de hoogte van zijn wensen en behoeften. De zorginstellingen moeten investeren in deze behoeften door onder andere de leefbaarheid in buurten en gezinnen te versterken. Tenslotte heeft hij ervaring opgedaan met het verrichten van zelfstandig beleidsonderzoek.

volgende pagina
info/contact