SociaalDomein

AANBEVELING

Dino Bodzinga, gedragswetenschapper ASW
inzetbaar in het onderwijs en sociaal domein

Master
Arbeid, Zorg en Welzijn:
Beleid en Interventie

Dino is beschikbaar voor een functie als junior beleidsmedewerker in het sociale domein. In september 2014 afgestudeerd in de Master Arbeid, Zorg en Welzijn Beleid en Interventie van de Universiteit Utrecht. Deze Master bestudeert sociale vraagstukken vanuit een interdisciplinair perspectief. Sociologische, psychologische, antropologische en historische benaderingen worden in combinaties toegepast. Er is praktijk- en beleidgericht onderzoek gedaan naar sociale vraagstukken op het terrein van arbeid, sociale zekerheid, welzijn en (gezondheids)zorg.

Afstudeeronderzoek
transitie van de jeugdzorg

In het afstudeeronderzoek is middels een procesevaluatie ervaring opgedaan gedaan met een pilot die inspeelt op de transitie van de jeugdzorg. De pilot is in opdracht van de Gemeente door Bureau Jeugdzorg vormgegeven en geëvalueerd. In de pilot wordt de zorg ingebed in het onderwijs en is onderzocht of de pilot leidt tot snellere en effectievere hulpverlening in het onderwijs. Om informatie te verzamelen zijn de betrokkenen geïnterviewd. Voor dit onderzoek is gedurende 6 maanden stage gelopen bij Bureau Jeugdzorg. Daarnaast beschikt Dino over een gecertificeerde 2e graads onderwijsbevoegdheid als vakdocent maatschappijleer. Hiervoor is stage gelopen op het Anna Van Rijn College te Nieuwegein. Hier is ruim een jaar ervaring opgedaan in het lesgeven van het vak maatschappijleer aan 3e klassers uit het LWOO/Basis/Kader/GT.

Ambitie
werken met jongeren

Dino’s ambitie is om voor of met jongeren te werken. Hij wil iets voor jongeren betekenen. Door zijn stageperiode is hij gemotiveerd om zijn kennis toe te passen in de praktijk. Hij zou graag willen werken als beleidsmedewerker in het sociale domein, omdat zijn interesse ligt bij het ontwikkelen van beleid. Hij ziet het als een uitdaging om beleid te ontwikkelen, zodat de belangen van alle betrokkenen zoveel mogelijk worden bevredigd. Tenslotte is hij erg leergierig en een doorzetter.

Visie
transitie van de jeugdzorg

Hij heeft ervaring in het uitvoeren, implementeren en evalueren van beleid in het sociale veld. Vervolgens heeft hij door zijn afstudeeronderzoek inzicht gekregen in de transitie van de jeugdzorg. Hij heeft hierdoor een beeld gekregen van de transitie vanuit het perspectief van jeugdzorg, het onderwijs en de gemeente. Vanuit zijn visie en ervaring moet de gemeente en de zorginstellingen de behoeften van de jongeren opnieuw als uitgangspunt nemen. Om dit te realiseren moet het beleid vormgegeven worden vanuit het perspectief van de jeugdhulpverlener. De jeugdhulpverlener moet investeren in een vertrouwensrelatie met de jongeren en komt op deze manier direct in contact met de jongere en is op de hoogte van zijn wensen en behoeften. De zorginstellingen moeten investeren in deze behoeften door onder andere de leefbaarheid in buurten en gezinnen te versterken. Tenslotte heeft hij ervaring opgedaan met het verrichten van zelfstandig beleidsonderzoek.

Actualisatie jeugdzorg 2019:        Transitie niet operationeel

Kinderombudsman :                      kwaliteit jeugdzorg onder druk

 

Bron: NRC.nl
Marissa van Loon
26 maart 2019

Er is geen plek voor kinderen die dringend psychische hulp nodig hebben. Instanties werken ook vaak langs elkaar heen. De kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg staan onder druk. Kinderombudsman Margrite Kalverboer waarschuwt dat, vier jaar na de invoering van de nieuwe Jeugdwet, de jeugdhulp nog altijd niet is verbeterd. Instanties werken “vaak langs elkaar heen”, er zijn grote verschillen tussen gemeenten en soms is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke zorg. Dat schrijft ze dinsdag in een brief aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA).

Kalverboer ontving de afgelopen periode “vele signalen” dat problemen in de jeugdzorg en het passend onderwijs “steeds groter worden”. Zo is er geen plek voor kinderen die dringend psychische hulp nodig hebben, wisselen voogden elkaar snel af en zitten sommige kinderen maandenlang thuis omdat er geen passend onderwijs is. “De problemen zijn door gebrek aan samenhang nog lang niet opgelost”, schrijft zij. “Kinderen die onze hulp het hardste nodig hebben, belanden zo tussen wal en schip.”

Ruim 400 duizend jongeren            in de jeugdzorg

Door allerlei regels, wetten en afspraken wordt de jeugdzorg bemoeilijkt. De Kinderombudsman pleit daarom voor een “overkoepelende visie” tussen organisaties, departementen, gemeenten en actieplannen. In die visie moeten de belangen van een kind voorop staan, wat nu onvoldoende het geval is. “Het is de hoogste tijd dat alle kinderen gaan profiteren van deze inspanningen”, aldus Kalverboer. Op korte termijn wil ze in gesprek met minister De Jonge.

Vier jaar geleden werd de nieuwe Jeugdwet ingevoerd, met als motto ‘één gezin, één regisseur, één plan’. Met de decentralisatie werden de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De Kinderombudsman kreeg het afgelopen jaar 1.998 meldingen binnen, waarvan bijna dertig procent ging om jeugdhulp en -GGZ. Een kwart van de meldingen ging over (passend) onderwijs en pesten. Het jaar ervoor kwamen er meer meldingen over jeugdhulp en passend onderwijs binnen. In 2017 ontvingen ruim 400 duizend jongeren jeugdzorg.

volgende pagina > info/contact

Hits: 447