home

ViaVista-management is een adviesbureau voor proces- en projectmanagement. Het is opgericht door Bart Bodzinga en beschikt over meer dan 30 jaar ervaring voor het verlenen van ruimtelijke adviezen bij gemeenten, projectontwikkelaars en ontwerpbureaus. De kwaliteiten van het projectmanagement liggen in het versterken van een multi-disciplinair team en het organiseren van de toegevoegde waarde vanuit de kerndisciplines. Communiceren, luisteren en terugkoppelen zijn hierbij de uitgangspunten voor een transparante procesaanpak. De projectmanager denkt mee, is creatief en bereid om samen te werken op basis van wederzijds vertrouwen. Door het toepassen van een transparante en resultaatgerichte werkwijze worden de procesdoelen uitgewerkt in de ontwerpvisie. De portfolio geeft een beeld van  herstructurering van binnensteden tot nieuwe uitleglocaties. De projecten zijn een verbeelding van de toekomstvisie en de beoogde plankwaliteit.

ARCHITECTUUR

Architectuur is het vormgeven van ruimte en het beheersbaar maken van de gevoelswaarde. Ruimtelijke effecten in de architectuur worden bepaald door de verhouding tussen de beeldbepalende elementen.

STEDENBOUW

De architectuur en de stedenbouw hebben verschillende schaalniveaus, wanneer deze in een goede relatie tot elkaar staan, ontstaat er een samenhangend geheel. Ruimtelijke ontwerpen worden op deze wijze bepaald door maatverhoudingen op basis van harmonie en goede proporties.

LANDSCHAP

Een landschapsvisie is een verbeelding van de identiteit van de stad in het landschap of van een verstedelijking van het landschap. Beide met een karakteristieke mix van functies en cultuur, kwaliteit van het landschap als buitenruimte en de openbare ruimte in het stedelijk gebied.

STRUCTUURVISIE

Een structuurvisie is een beleidsinstrument, waarin de ruimtelijke samenhang tussen het sectorale beleid en de ontwikkelingsprojecten wordt vastgelegd. Het is een richtinggevende visie van een toekomstperspektief met scenariomodellen. Het wordt ingezet als sturingsinstrument voor een sterke economie en een woonomgeving met een optimale leefbaarheid. De referentiebeelden worden gebruikt als het communicatiemiddel voor het stimuleren van de samenwerking tussen de markt en overheid. Een stedelijke structuurvisie heeft een goede samenhang tussen de stadsdelen, herkenbare stadsgrenzen, de ecologie en de recreatie met het omliggende landschap. Voor de stedelijkheid is de dichtheid niet alleen maatgevend, maar ook de diversiteit, complexiteit, drukte en beslotenheid.

GEBIEDSONTWIKKELING

Bij een integrale gebiedsontwikkeling worden in één plan alle functies met elkaar in samenhang ontwikkeld. Succesvolle gebiedsontwikkelingen ontstaan vanuit een goede samenwerking tussen markt en overheid. De veelheid aan spelers op de markt en de regelgeving van de overheid vragen om een soepele aanpak en een goede samenwerking tussen de partijen. Krimp en leegstand kunnen worden opgelost door de maatschappelijke en financiële gevolgen inzichtelijk te maken.

Welke adviezen heeft U nodig?

strategie

S T R A T E G I E

Bij gebiedsontwikkeling worden voor de woningen, gebouwen, openbare ruimte en infrastructuur langlopende relaties vastgelegd tussen publieke en private partijen, ieder met haar eigen belangen. Inzicht verwerven in gemeenschappelijke doelen, partijen op een lijn krijgen, het begeleiden van besluitvormingsprocessen, financiële haalbaarheid, dat is waar de projectmanager zich mee kan profileren.

Visits: 0

gebiedsontwikkeling

G E B I E D S O N T W I K K E L I N G

Gebiedsontwikkelingen zijn complexe processen met een integrale aanpak. Vanuit een gemeenschappelijk belang gaan partijen een gezamenlijke ambitie voor een gebied formuleren. Deze visie wordt vertaald in een contract of overeenkomst, inclusief een financiële onderbouwing.

 

Visits: 0

draagvlak

D R A A G V L A K

Als interim projectmanager is ervaring opgedaan in het politieke krachtenveld met gemeenten en bewonersparticipaties. De interim projectmanager zorgt voor de interne aansturing van het gemeentelijke planteam en het begeleiden van het besluitvormingsproces. De belanghebbenden en controlerende instanties worden vroegtijdig geïnformeerd om te komen tot een visie met een breed maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak.

Visits: 0

Waar zijn we goed in?

Opdrachtgever

O P D R A C H T G E V E R
Zijn er eigenaren en/of gebruikers voor initiatieven voor een nieuwe huisvesting? ViaVista-management kan u begeleiden bij het in beeld brengen van uw wensen. Na toetsing van de randvoorwaarden kan het worden vastgelegd in een ontwikkelingsvisie. Via procesmanagement worden bestuurlijke processen op een heldere wijze inzichtelijk gemaakt. Vanuit de opgebouwde expertise(publiek + privaat) worden de belangen namens de opdrachtgever op een efficiënte wijze behartigd.

Visits: 0

Interim-management

I N T E R I M – M A N A G E M E N T
Bij reorganisaties kan een interim-projectmanager de noodzakelijke koerswijzigingen op korte termijn toetsen en inpassen. Als projectmanager is er ervaring opgedaan bij de overheid en marktpartijen. Hierbij is in teamverband gewerkt aan grote complexe projecten op het niveau van theorie, ontwerp, exploitatie en uitvoering. Op basis van gedelegeerd opdrachtgeverschap zijn ontwerpprocessen planmatig aangestuurd voor maatschappelijke- en bestuurlijke besluitvorming. Voor het organiseren van plankwaliteit wordt de expertise vanuit de architectuur, stedenbouw en procesmanagement ingezet.

Visits: 0

Leefbaarheid

L E E F B A A R H E I D
De leefbaarheid wordt mede bepaald door het toepassen van variatie in woningaanbod, bevolkingsopbouw en bedrijven. De realisering van de gebiedsontwikkeling is afhankelijk van het programma, strategie en het politieke draagvlak. Uitvoering vindt plaats, wanneer er geen conflicterende uitgangspunten zijn, het nader onderzoek is uitgewerkt en de financiële risico’s bekend zijn.

Visits: 0

Meer weten van . . . .

A N A L Y S E

Voor ViaVista is het ontwerpen aan de ruimtelijke ontwikkelingen gebaseerd op de samenhang van proces, strategie en visie. Indien er een cyclisch proces wordt toegepast dan zal er voor elke vervolgfase een terugkoppeling plaatsvinden met voldoende draagvlakverbreding. Veel gebiedsontwikkelingen zullen naast de historische identiteit ook nieuwe functies benoemen, waardoor de leefbaarheid zal toenemen.

S Y M B I O S E

De keuze voor een passend model, waarmee het gebied tot ontwikkeling wordt gebracht, is essentieel voor de wijze van samenwerking. De volgende strategieën en instrumenten zijn beschikbaar: een publieke ontwikkeling, een PPS in een GEM, middels concessies of Tax Increment Financing; een publiek‐publieke samenwerking van een gemeente samen met het Rijk of de provincie; een eigendomsgerelateerde ontwikkeling met een privaat model met eigenaren. Bepaal zorgvuldig welke strategie voor het project het meest effectief is, vervolgens ontstaat er een flexibele samenwerkingsvorm met uiteindelijk het beoogde resultaat.

De allround projectmanager gebiedsontwikkeling die bijna alles zelf kan, met veel gebiedskennis, gevoel heeft voor de markt en creatief is met ruimtelijke opgaven en functies. Het beschikken over passie en liefde voor het vak, ruimtelijk inzicht, creativiteit en marketing is essentieel voor het functioneren van de projectmanager gebiedsontwikkeling.

W O N I N G M A R K T

Woningmarktanalyse geeft inzage in de woonbehoefte van mensen en hoe men in de toekomst wil wonen.

De voorkeuren voor de leefomgeving, het voorzieningenniveau en de behoefte aan zorg, service en dienstverlening worden nader onderzocht met de volgende onderzoeksmethoden:

D E S K R E S E A R C H : Gebruik maken van bestaand bronmateriaal zoals bevolkings- en woningbehoefteprognoses, de huidige bevolking en woningvoorraad, migratiebewegingen en gerealiseerde nieuwbouw. Dit geeft inzage in de woningmarktsituatie en het in beeld brengen van de toekomstige woningbehoefte.

K W A N T I T A T I E F : Voor inzage in de woonvoorkeuren van woonconsumenten worden enquêtes afgenomen. Met de uitkomsten van de enquête wordt de woontevredenheid en de woonwensen van de toekomstige bewoners vastgelegd.

K W A L I T A T I E F : Met behulp van workshops of panels met bewoners en/of bestuurders kunnen de deelnemers de uitkomsten van het kwantitatief onderzoek nader bekijken en discussiëren over de uitkomsten.

L O C A T I E : Een SWOT-analyse van de locatie opstellen voor het bepalen van de concurrentie van andere plannen.

W O N I N G O N T W E R P : Naar aanleiding van de marktanalyse worden doelgroepen en consumentenprofielen opgesteld. Deze werkwijze geeft inzage in het programma en de omgevingskenmerken van de woning en het toetsen van de woningconcepten en –plattegronden.

opdrachtgevers

contact

ViaVista-management - Hertshooistraat 5 - 3056 RG ROTTERDAM
telefoon 06-10538149

volgende pagina > visie/planproces

Visits: 79394