planproces

planproces

Als interim projectmanager is er veel ervaring opgedaan in het politieke krachtenveld bij gemeenten en bewonersparticipaties. De interim projectmanager zorgt voor de interne aansturing van het gemeentelijke planteam en het begeleiden van het besluitvormingsproces.

Op basis van de integrale kennis van stedenbouw, RO-procedures, exploitaties, communicatie en projectmanagement worden de bestuurlijke opdrachtgevers door de projectmanager betrokken bij het verloop van het ontwikkelingsproces. In een plan van aanpak wordt vastgelegd op welke wijze tussentijdse produkten tot stand komen en voor goedkeuring worden aangeboden aan de opdrachtgever.

De belanghebbenden en controlerende instanties worden vroegtijdig geïnformeerd om te komen tot een planvisie met een zo breed mogelijk maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. Het op tijd binnenhalen van de planologische procedures en het elimineren van risico’s zijn van belang voor de continuïteit van de vervolgfasen.

structuurplan

gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelingen zijn complexe processen die vragen om een integrale aanpak. Vanuit een gemeenschappelijk belang gaan partijen met elkaar aan de slag om een gezamenlijke ambitie voor een gebied te formuleren. De visie wordt vertaald in een contract of overeenkomst samen met een financiële onderbouwing.

Bij gebiedsontwikkeling worden naast de woningen en gebouwen ook de openbare ruimte en de infrastructuur ontworpen. Dit betekent dat langlopende relaties worden vastgelegd tussen publieke en private partijen, ieder met haar eigen belangen. Inzicht verwerven in gemeenschappelijke doelen, partijen op een lijn krijgen, het begeleiden van besluitvormingsprocessen, financiële haalbaarheid, dat is waar de projectmanager gebiedsontwikkeling op kan worden aangesproken.

Op basis van de integrale kennis van stedenbouw, RO-procedures, grond- en opstalexploitatie, communicatie en projectmanagement worden de opdrachtgevers door de projectmanager betrokken bij het verloop van het ontwikkelingsproces.

projecten-sp

nieuwe concepten

Vanuit de ervaring vanuit meerdere disciplines van het bouwproces kan er ingespeeld worden op alternatieven bij het ontwikkelen van nieuwe concepten. Het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen wonen, werken, opleiding en zorg betekent dat gebieden op een andere wijze kunnen worden ingericht. Investeringen in de direkte omgeving kunnen zorgen voor de impuls van de start van de gebiedsontwikkeling.

Ook de corporaties gaan investeren in gebiedsontwikkelingen. Vanuit hun grondpositie en het benutten van het verschil tussen de marktwaarde en de lage boekwaarde kan de corporatie herinvesteren in de stedelijke vernieuwing. Met het recht op terugkopen van de woning kan de corporatie in de toekomst invloed houden op de inrichting van de woonomgeving.

Het is aan de projectmanager om op duurzame wijze invulling te geven aan de ambities van de opdrachtgever. De projectmanager als regisseur van complexe opdrachten kan sturen op marktconforme investeringen en maatschappelijk rendement.

producten

P R O D U C T E N

 • ontwikkelingsvisies
 • masterplannen
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • haalbaarheidsstudies

P R O J E C T M M A N A G E M E N T

 • kosten-batenanalyse
 • risicoanalyse
 • exploitatie
 • planning

A D V I S E U R

 • gemeentelijke overheden
 • ontwikkelaars
 • woningbouwcorporaties
 • beleggers

* inzetbaar als interim-projectmanager of adviseur stedenbouw

gebiedsontwikkeling

structuurplan

  bedrijventerrein


  kantorenpark

  volgende pagina > visie/organisatie

  Visits: 3567