portfolio

visie

In de meeste Nederlandse gemeenten stagneert de realisatie van (woning) bouwprojecten. In een aantal regio’s is de situatie nijpend, omdat gemeenten daar minder hard groeien of zelfs krimpen. Boekhoudkundige trucs werken niet meer, een andere aanpak is noodzakelijk. Minder grondopbrengsten voor de gemeente, minder rendement op investeringen voor ontwikkelaars en bouwbedrijven, extra renteverliezen op aangekochte gronden, waardedaling van het vastgoed. Het advies is om, op basis van een brede analyse, oplossingen op maat te ontwikkelen. Er moet een kentering in de werkwijze komen, en worden uitgewerkt in een plan van aanpak. Gemeenten nemen het voortouw om te onderzoeken of de ruimtelijke ontwikkelingen op een andere wijze worden georganiseerd. Bij ontwikkelaars ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden, waarbij vanuit maatschappelijke en sociaal-economische vraagstukken naar een toegevoegde waarde wordt gezocht. Bijvoorbeeld door het inspelen op particuliere initiatieven of het herontwikkelen van krachtwijken vanuit een ‘bottom up’ benadering.

strategie

T O E T S I N G   V A N   A M B I T I E S
– de ambities en thema’s uit het collegeprogramma
– de trends en ontwikkelingen in de markt
– de belangen van alle betrokken partijen

 

O N T W I K K E L I N G S S T R A T E G I E
– beheersmaatregelen
– samenwerking met betrokken partners
– financiering en weerstandsvermogen
– de organisatie

 

S U C C E S V O L   O N D E R N E M E N
– het waarmaken van de ambities
– de verantwoordelijkheden in projecten en processen
– de financiële kaders en risico’s


portfolio

proces

* de portfolio is samengesteld met beeldmateriaal van ontwerpbureaus, welke zijn vermeld in de colophon.

 

volgende pagina >> herontwikkeling/referenties

Visits: 3348