generalist

A R C H I T E C T U U R

S T E D E N B O U W

P O L I T I E K

G E B I E D S M A N A G E M E N T

de projectmanager als generalist

Naast de ontwerpervaring in architectuur en stedenbouw ben ik al vele jaren actief als projectmanager gebiedsontwikkeling. Vanuit deze werkervaring kan ik mij snel verplaatsen in maatschappelijke en stedelijke vernieuwingen. Veel kennis en inzicht is opgedaan in het begeleiden van complexe ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Gebiedsvisies worden op creatieve wijze voorzien van een transparante- en betaalbare aanpak. Deze visie en ambities worden integraal afgestemd op de vakinhoudelijke disciplines. Naast het inpassen van politieke- en bestuurlijke wensen en bewonersparticipaties worden de adviezen voorzien van een strategische planning en een onderbouwde risicoanalyse. Revitalisering of herbestemmen van industriële en/of monumentale gebouwen worden met gevoel voor de historie ingepast.

D O O R T A S T E N D

V E R N I E U W E N D

O P E N H A R T I G

S O C I A A L

sociale vaardigheden

Een toegankelijke projectmanager, energiek, gedreven en gericht op het behalen van doelstellingen vanuit een scherpe, marktconforme analyse. In staat om innovaties procesmatig in complexe gebiedsontwikkelingen in te passen. De kansen en risico’s worden in beeld gebracht met heldere scenario’s. Als reactie op de huidige bewegingen in de markt zal de aanpak van de projectmanager gebiedsontwikkeling doortastend moeten zijn. Er worden langlopende relaties vastgelegd tussen publieke en private partijen, ieder met haar eigen belangen. De projectmanager is in staat om inzicht te verwerven in de gemeenschappelijke doelen en vervolgens alle partijen op één lijn te krijgen. Naast de inzet voor het werk is de aandacht voor het gezin, sport en cultuur van belang voor het functioneren van de projectmanager.


V E R B I N D E N

V E R S N E L L E N

V E R N I E U W E N

S A M E N

S N E L L E R

S L I M M E R

O N D E R Z O E K E R S

O N D E R W I J S

O N D E R N E M E R S

O V E R H E I D

Waarom gebruik maken van een generalist?

Generalisten kunnen verschillende interesses combineren. Zij zijn expert in het leggen van verbindingen tussen verschillende disciplines en kunnen zich snel en gemakkelijk inwerken in nieuwe thema’s.

o n z e k e r h e i d
– vanwege een bredere aanpak beter inzage in het toekomstperspektief
– goed omgaan met onvoorziene omstandigheden

k e n n i s v a a r d i g h e i d
– leergierig
– nieuwe materie snel eigen maken
– snelle denkers

a m b i t i e
– goed observeren
– gebruiken maken van andere invalshoeken
– eigen aanpak vanuit een inspirerende vraagstelling

o v e r z i c h t
– vanuit de complexe informatie de kernwaarden bepalen
– leggen van verbindingen
– behouden van overzicht

r e l a t i e s
– natuurlijke aanleg voor bepalen van relaties
– goede sociale vaardigheden

o p l o s s i n g e n
– benaderwijze van het probleem vanuit verschillende zienswijzen
– oplossen van problemen door combineren van kennis

innovatie

Een nieuwe ontwikkeling vanuit alle sectoren is het delen van informatie. Systeemintegratie en systeeminnovatie worden mogelijk door gebruik te maken van gezamenlijke ICT-technieken. Hierdoor zal elk bedrijf zijn eigen rol in de keten opnieuw moeten definiëren om de gezamenlijke kennis en innovaties te integreren. De projectmanager van de toekomst zal plannen ontwikkelen vanuit een breder perspektief door gebruik te maken van kennis vanuit meerdere vakgebieden. De informatievoorziening zal integraal uitwisselbaar moeten zijn, zowel met de omgeving als op de werkvloer. Innovatie met als resultaat een toegevoegde waarde in de keten. Nieuwe initiatieven ontwikkelen vanuit een nieuwe denkwijze, ondernemerschap, leiderschap en durven doen!

Sociale innovatie is een vernieuwing van de werkwijze in ondernemingen, waarbij zowel de arbeidsproductiviteit als de kwaliteit van de arbeid voorop staan. Hierbij staat de mens centraal in plaats van de technologische vernieuwing. Door te investeren in mensen en de wijze waarop zij samenwerken worden gunstige condities gecreëerd, waardoor innovaties en prestatieverbeteringen sneller kunnen worden ingepast.


v r i j h e i d
als werknemer heeft men moeite met de macht van de overheid en het management

v e r b i n d e n
vanuit verbindingen zijn er meer mogelijkheden

v e r a n t w o o r d i n g
met de individualisering als trendsetter is het nemen van je eigen verantwoordelijkheid belangrijk

v e r t r o u w e n
het bereiken van resultaat vanuit samenwerken is gebaseerd op onderling vertrouwen

v e r s t e r k e n
neem als uitgangspunt de positieve kenmerken van de ander en versterk elkaar

v e r s n e l l e n
Neem de regie over sturing en zelfsturing en versnel de resultaten van het team

v e r n i e u w e n
met de gezamenlijke kennis en ervaringen zijn we in staat tot duurzame innovaties

samenwerken

De (natuur)ontwikkelingen vinden plaats in de vorm van een S-curve: een langzame start, een versneld leerproces en een afvlakking. Het overstappen tussen twee S-curven vindt plaats via een leersprong. Een leersprong is een moment in een crisisperiode waarin extra steun en stimulans nodig is. Internet heeft de globale wereld sterk veranderd. We kunnen contacten leggen met iedereen uit de hele wereld, maar ondanks deze brede oriëntatie worden we als mens steeds individueler.

Kennis staat nu centraal, iedereen heeft zijn eigen kennis, ervaring en netwerk en is hierdoor minder inwisselbaar. Nieuw leiderschap bestaat nu uit passie en betrokkenheid. Samenwerking in de veranderde complexe wereld doet nu een beroep op de eigen verantwoordelijkheid, gebaseerd op vertrouwen en erkenning. Deze samenwerkingsvorm is onderdeel van het nieuwe werken met kernwaarden zoals verbinding, flexibiliteit, kleinschaligheid en zelfsturing.

wi3

referenties
volgende pagina > visie/context

Visits: 2029